FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Felvételi 2019/2020. tanév

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 

- 2018. november 19.                         16 óra

 

- 2019. január 07.                               16 óra

 

Induló képzéseink:

 

I.                  Gimnázium:

 

I. 1. Hat évfolyamos képzés

 

A hatosztályos gimnázium célja, hogy a tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alacsony osztálylétszámmal, differenciált oktatással valósuljon meg. A tanítás igazodik a diákok haladási tempójához, fejlődési üteméhez, érdeklődési köréhez, speciális igényeihez. Feladata ez által a diákok tehetségének megfelelő felkészítés a hazai és nemzetközi felsőoktatásban való sikeres továbbtanulásra.

A képzésre olyan hatodik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga az érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv - legalább jó, vagy egy –egy terülten kiváló.

 

I. 2. Négy évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévre a négyosztályos gimnáziumi képzés keretein belül angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, informatika valamint dráma emelt szintű képzésre várjuk a jelentkezőket. A gimnáziumi képzés az ÉKP tantervére épül. Az iskolába olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga jó.

0002 emelt szintű oktatás angol nyelv

Az emelt szintű képzést folytató osztályokban 9-10. évfolyamon heti 6 órában 11-12. évfolyamon heti 8 órában tanítjuk az angol nyelvet. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra fordítani. Céljaik között szerepel az emelt szintű érettségi vizsga és a középfokú nyelvvizsga megszerzése. Megismerik a tanulók az adott nyelvterület történetét, kultúráját. A tanulóknak lehetőségük van helyi, megyei és országos versenyeken való részvételre is, melyre a szaktanárok segítenek felkészülni. Az iskolában lehetőség nyílik külföldi tanulmányi kirándulásokon való részvételre is, ahol anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az angol nyelvet.

0003 emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra

A középiskolás korosztály számára emelt óraszámú, rajzolásra-festésre és művészettörténeti ismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget az iskola. Tagozatunkon tanulóink kis létszámú csoportokban, hetente három óra gyakorlati és egy óra elméleti foglalkozáson sajátíthatják el a képzőművészettel kapcsolatos ismeretanyagot. A csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink, intenzív formában tovább fejlesszék képességeiket. Óráinkon megismerhetik a vizuális kultúra különböző formáit, a látvány utáni tanulmányrajzoktól kezdve, a kreatív feladatokig, a grafikai technikákon, festésen keresztül.

 A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeum- és kiállítás-látogatásokkal egészítjük ki, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, elkötelezettségét.

 Feladatunknak tekintjük, hogy az iskolai oktatásban az alkotómunka motivációjára építve, nyitott, problémaérzékeny, önállóan gondolkodó fiatalokat neveljünk. Képzésünk célja kibontva a legtöbb tehetséget, eljuttatni diákjainkat a választott a képző- és iparművészeti pályákhoz.

 0004 emelt szintű oktatás informatika

 A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszámon felül heti 4 órában tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elegendő tudást szerezhetnek a közép- és emelt szintű érettségi letételéhez. Géptermeink megfelelő környezetet biztosítanak irodai alkalmazásoknak, programfejlesztésnek, vagy multimédia-készítési feladatoknak. A tananyag felöleli a mindennapok alkalmazási területeinek ismeretkörét, jól előkészíti az ilyen irányba továbbtanulni szándékozókat, de praktikus tudást és gyakorlatot is biztosít akár az érettségi utáni munkavállalásra is. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.

 0005 emelt szintű oktatás dráma

 A heti háromórás gyakorlati és egy órás elméleti képzés során a tanulók megismerkednek a színházi előadások szerkezetével, a színpadi tér kihasználási lehetőségeivel, a különböző kultúrtörténeti korok színház- és drámatörténetével. 

 A gyakorlati képzések beszédgyakorlatai, mozgásgyakorlatai, improvizációi készítik elő az évente bemutatott produkciót, mellyel a diákok részt vesznek a Veszprémi Petőfi Színház Ádámok és Évák Ünnepén. a keszthelyi Helikon Ünnepségeken. 

 A tagozatnak köszönhetően több diákunk rendszeres szereplője a Pannon Várszínház és a Veszprémi Petőfi Színház előadásainak.

 Iskolánk

 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkánk sikerét elősegíti, hogy osztályaink alacsony tanulólétszámmal működnek, 15-20 gyermek tanul egy-egy osztályban. Ezáltal lehetőségünk nyílik az egyéni odafigyelésre, a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket és a számítástechnikát. A gimnáziumi képzés célja elsősorban a felkészítés felsőfokú tanulmányokra.

 A 2019/2020-as tanévben 4 évfolyamos nappali rendszerű ifjúsági gimnáziumi képzést is indítunk. A képzésbe azon tanulók számára ajánljuk, akik betöltötték a 16. életévüket és legalább nyolc évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkeznek. A képzésben az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges kötelező érettségi vizsga tantárgyakat magas óraszámban tanítjuk. A képzésben egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 

Kollégium

 

A vidékről bejáró tanulóink számára saját kollégiumunkban elhelyezést tudunk biztosítani. A 2015/16-os tanévtől diákjainkat egy felújított, modern bútorzatú, jól felszerelt diákotthon várja. A szobákban önálló fürdőszoba áll a diákok rendelkezésére. A tanulók számára internet-hozzáférést biztosítunk, a tanulásban segítséget kapnak a kollégiumi nevelőtanároktól.

 

Iskolarendszerű képzés:

 

Ssz.

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés

Képzési költség
(ezer Ft)

megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama

feltételei

határideje

Óra

hónap/év

Gimnázium

0001.

Hat évfolyamos

gimnázium

érettségi

-

6 év

6 általános

2019. 02. 18.

-

0002.

Négy évfolyamos angol nyelvi emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0003.

Négy évfolyamos rajz és vizuális kultúra emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0004.

Négy évfolyamos informatika emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

 

0005.

Négy évfolyamos dráma emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0006.

Ifjúsági gimnázium

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

 

Felvételi eljárás:

A hetedik és a kilencedik évfolyamra a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Kiemelkedő szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tárgyakból kapott érdemjegy. A művészeti szakokon a szakágnak megfelelő alkalmassági felvételi eljárást tartunk.

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket maximálisan értékeljük.

Eredményeink:

A gimnáziumi képzés széleskörű továbbtanulásra ad módot, célja elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés.

A gimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulóink jelentős része felvételt nyert különböző felsőoktatási intézményekbe. A diákok az emelt szintű óraszámokban tanult ismereteiket jól hasznosítják a továbbtanulás és a munkavállalás során.

A program tartalmazza az alapfokú művészeti oktatást is dráma, képző, tánc és zeneművészeti szakokon. 

Felvételi 2019/2020. tanév

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 

- 2018. november 19.                         16 óra

 

- 2019. január 07.                               16 óra

 

Induló képzéseink:

 

I.                  Gimnázium:

 

I. 1. Hat évfolyamos képzés

 

A hatosztályos gimnázium célja, hogy a tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alacsony osztálylétszámmal, differenciált oktatással valósuljon meg. A tanítás igazodik a diákok haladási tempójához, fejlődési üteméhez, érdeklődési köréhez, speciális igényeihez. Feladata ez által a diákok tehetségének megfelelő felkészítés a hazai és nemzetközi felsőoktatásban való sikeres továbbtanulásra.

A képzésre olyan hatodik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga az érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv - legalább jó, vagy egy –egy terülten kiváló.

 

I. 2. Négy évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévre a négyosztályos gimnáziumi képzés keretein belül angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, informatika valamint dráma emelt szintű képzésre várjuk a jelentkezőket. A gimnáziumi képzés az ÉKP tantervére épül. Az iskolába olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga jó.

0002 emelt szintű oktatás angol nyelv

Az emelt szintű képzést folytató osztályokban 9-10. évfolyamon heti 6 órában 11-12. évfolyamon heti 8 órában tanítjuk az angol nyelvet. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra fordítani. Céljaik között szerepel az emelt szintű érettségi vizsga és a középfokú nyelvvizsga megszerzése. Megismerik a tanulók az adott nyelvterület történetét, kultúráját. A tanulóknak lehetőségük van helyi, megyei és országos versenyeken való részvételre is, melyre a szaktanárok segítenek felkészülni. Az iskolában lehetőség nyílik külföldi tanulmányi kirándulásokon való részvételre is, ahol anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az angol nyelvet.

0003 emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra

A középiskolás korosztály számára emelt óraszámú, rajzolásra-festésre és művészettörténeti ismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget az iskola. Tagozatunkon tanulóink kis létszámú csoportokban, hetente három óra gyakorlati és egy óra elméleti foglalkozáson sajátíthatják el a képzőművészettel kapcsolatos ismeretanyagot. A csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink, intenzív formában tovább fejlesszék képességeiket. Óráinkon megismerhetik a vizuális kultúra különböző formáit, a látvány utáni tanulmányrajzoktól kezdve, a kreatív feladatokig, a grafikai technikákon, festésen keresztül.

 A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeum- és kiállítás-látogatásokkal egészítjük ki, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, elkötelezettségét.

 Feladatunknak tekintjük, hogy az iskolai oktatásban az alkotómunka motivációjára építve, nyitott, problémaérzékeny, önállóan gondolkodó fiatalokat neveljünk. Képzésünk célja kibontva a legtöbb tehetséget, eljuttatni diákjainkat a választott a képző- és iparművészeti pályákhoz.

 0004 emelt szintű oktatás informatika

 A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszámon felül heti 4 órában tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elegendő tudást szerezhetnek a közép- és emelt szintű érettségi letételéhez. Géptermeink megfelelő környezetet biztosítanak irodai alkalmazásoknak, programfejlesztésnek, vagy multimédia-készítési feladatoknak. A tananyag felöleli a mindennapok alkalmazási területeinek ismeretkörét, jól előkészíti az ilyen irányba továbbtanulni szándékozókat, de praktikus tudást és gyakorlatot is biztosít akár az érettségi utáni munkavállalásra is. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.

 0005 emelt szintű oktatás dráma

 A heti háromórás gyakorlati és egy órás elméleti képzés során a tanulók megismerkednek a színházi előadások szerkezetével, a színpadi tér kihasználási lehetőségeivel, a különböző kultúrtörténeti korok színház- és drámatörténetével. 

 A gyakorlati képzések beszédgyakorlatai, mozgásgyakorlatai, improvizációi készítik elő az évente bemutatott produkciót, mellyel a diákok részt vesznek a Veszprémi Petőfi Színház Ádámok és Évák Ünnepén. a keszthelyi Helikon Ünnepségeken. 

 A tagozatnak köszönhetően több diákunk rendszeres szereplője a Pannon Várszínház és a Veszprémi Petőfi Színház előadásainak.

 Iskolánk

 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkánk sikerét elősegíti, hogy osztályaink alacsony tanulólétszámmal működnek, 15-20 gyermek tanul egy-egy osztályban. Ezáltal lehetőségünk nyílik az egyéni odafigyelésre, a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket és a számítástechnikát. A gimnáziumi képzés célja elsősorban a felkészítés felsőfokú tanulmányokra.

 A 2019/2020-as tanévben 4 évfolyamos nappali rendszerű ifjúsági gimnáziumi képzést is indítunk. A képzésbe azon tanulók számára ajánljuk, akik betöltötték a 16. életévüket és legalább nyolc évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkeznek. A képzésben az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges kötelező érettségi vizsga tantárgyakat magas óraszámban tanítjuk. A képzésben egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 

Kollégium

 

A vidékről bejáró tanulóink számára saját kollégiumunkban elhelyezést tudunk biztosítani. A 2015/16-os tanévtől diákjainkat egy felújított, modern bútorzatú, jól felszerelt diákotthon várja. A szobákban önálló fürdőszoba áll a diákok rendelkezésére. A tanulók számára internet-hozzáférést biztosítunk, a tanulásban segítséget kapnak a kollégiumi nevelőtanároktól.

 

Iskolarendszerű képzés:

 

Ssz.

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés

Képzési költség
(ezer Ft)

megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama

feltételei

határideje

Óra

hónap/év

Gimnázium

0001.

Hat évfolyamos

gimnázium

érettségi

-

6 év

6 általános

2019. 02. 18.

-

0002.

Négy évfolyamos angol nyelvi emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0003.

Négy évfolyamos rajz és vizuális kultúra emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0004.

Négy évfolyamos informatika emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

 

0005.

Négy évfolyamos dráma emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0006.

Ifjúsági gimnázium

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

 

 Felvételi eljárás:

 A hetedik és a kilencedik évfolyamra a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Kiemelkedő szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tárgyakból kapott érdemjegy. A művészeti szakokon a szakágnak megfelelő alkalmassági felvételi eljárást tartunk.

 A tanulmányi versenyeken elért eredményeket maximálisan értékeljük.

 Eredményeink:

 A gimnáziumi képzés széleskörű továbbtanulásra ad módot, célja elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés.

 A gimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulóink jelentős része felvételt nyert különböző felsőoktatási intézményekbe. A diákok az emelt szintű óraszámokban tanult ismereteiket jól hasznosítják a továbbtanulás és a munkavállalás során.

 A program tartalmazza az alapfokú művészeti oktatást is dráma, képző, tánc és zeneművészeti szakokon. 

Állás hirdetés

Hirdetés

Szentpétervári balett

Szentpéterváron 21 balettos növendékünk nagy sikerrel vett részt az NTP-MV-17-A pályázati program anyagi segítségével nemzetközi táncversenyen.

A versenyre való felkészülés során lehetőségük volt tanítványainknak az eddig megszerzett tudásukat új koreográfiák kidolgozásában, megtanulásában elmélyíteni. A kiválasztásra kerülő táncosok már az elért eredményekkel bizonyították, képességeiket, rátermettségüket, tehetségüket.

A felkészülés lehetővé tette, hogy intenzív időt használhassanak a technikai tudásuk csiszolására és az előadóművészi eszköztár bővítésére. A tehetségeknek szükségük van a tanórán kívüli elmélyült munkára ahhoz, hogy képességeik minél hamarabb eredményesen fejlődhessen és szakmai tudásuk elmélyülhessen.

2018. március 24-én érkeztünk repülővel Szentpétervárra. A verseny másnap a megnyitóval kezdődött. A versenyen 150 résztvevő volt különböző kategóriákban. A Szentpétervár szállodában laktunk a Néva parton, a verseny helyszíne is itt volt, az épülethez kapcsolódó Chaplin teremben. Így igazán nagy kényelemben volt részünk, hiszen minden egy helyen volt. Itt láthattuk a Szentpétervár Színház művészeivel a Hattyúk tava balett előadást is.

A rendezők szerveztek kirándulást idegenvezetővel, így láthattuk a Péter Pál Katedrálist és a  Péter Pál Erődöt, a  híres Vérző Megváltó Katedrálist, az Ermitázst és megismerkedhettünk a város híres épületeivel, szobraival,  történelmével.

Betekintést nyerhettünk az orosz balett munkájába, eredményeibe. Érdekes tapasztalat európán kívüli művészeti képzést megismerni.

A versenyre több produkcióval neveztünk, így több napon versenyeztek tanítványaink. Március 29-én délután volt az eredményhirdetés és utána a gálaműsor. Ezután 30-án utaztunk haza a sok szép élménnyel, emlékkel.

Eredmények:

Csoport kategóriában 

Utcagyerek című produkció: 1. helyezés,

Karácsonyi hangulat című produkció: 3. helyezés,

C'est la Vie  című produkció:  4. helyezés

Duett kategóriában: 

Bárány Zsanna-Kecskés Péter  A kis herceg című produkció: 1. helyezés

Miklós Kincső- Gyűrűs Lilla Moderntánc kategóriában Szúnyog: 3. helyezés

Szóló klasszikus balett kategóriában:

Edvy Anna 2. helyezés,

Tóth Lara 3. helyezés

 Németh Lili 4. helyezés

Moderntánc szóló kategóriában

Kapitány Luca 3. helyezés

Ezek a látványos eredmények, a színvonalas bemutatók vonzzák a tanulni vágyó gyerekeket kiváló tanárunkhoz Podolszkaja Viktóriához.

 

Nagyon köszönjük a pályázati támogatást.

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
410990

Látogatók

Oldalainkat 10 vendég és 1 tag böngészi