FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Kezdőlap

Balett

Felvételi 2019/2020. tanév

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 

- 2018. november 19.                         16 óra

 

- 2019. január 07.                               16 óra

 

Induló képzéseink:

 

I.                  Gimnázium:

 

I. 1. Hat évfolyamos képzés

 

A hatosztályos gimnázium célja, hogy a tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alacsony osztálylétszámmal, differenciált oktatással valósuljon meg. A tanítás igazodik a diákok haladási tempójához, fejlődési üteméhez, érdeklődési köréhez, speciális igényeihez. Feladata ez által a diákok tehetségének megfelelő felkészítés a hazai és nemzetközi felsőoktatásban való sikeres továbbtanulásra.

A képzésre olyan hatodik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga az érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv - legalább jó, vagy egy –egy terülten kiváló.

 

I. 2. Négy évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévre a négyosztályos gimnáziumi képzés keretein belül angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, informatika valamint dráma emelt szintű képzésre várjuk a jelentkezőket. A gimnáziumi képzés az ÉKP tantervére épül. Az iskolába olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga jó.

0002 emelt szintű oktatás angol nyelv

Az emelt szintű képzést folytató osztályokban 9-10. évfolyamon heti 6 órában 11-12. évfolyamon heti 8 órában tanítjuk az angol nyelvet. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra fordítani. Céljaik között szerepel az emelt szintű érettségi vizsga és a középfokú nyelvvizsga megszerzése. Megismerik a tanulók az adott nyelvterület történetét, kultúráját. A tanulóknak lehetőségük van helyi, megyei és országos versenyeken való részvételre is, melyre a szaktanárok segítenek felkészülni. Az iskolában lehetőség nyílik külföldi tanulmányi kirándulásokon való részvételre is, ahol anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az angol nyelvet.

0003 emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra

A középiskolás korosztály számára emelt óraszámú, rajzolásra-festésre és művészettörténeti ismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget az iskola. Tagozatunkon tanulóink kis létszámú csoportokban, hetente három óra gyakorlati és egy óra elméleti foglalkozáson sajátíthatják el a képzőművészettel kapcsolatos ismeretanyagot. A csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink, intenzív formában tovább fejlesszék képességeiket. Óráinkon megismerhetik a vizuális kultúra különböző formáit, a látvány utáni tanulmányrajzoktól kezdve, a kreatív feladatokig, a grafikai technikákon, festésen keresztül.

 A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeum- és kiállítás-látogatásokkal egészítjük ki, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, elkötelezettségét.

 Feladatunknak tekintjük, hogy az iskolai oktatásban az alkotómunka motivációjára építve, nyitott, problémaérzékeny, önállóan gondolkodó fiatalokat neveljünk. Képzésünk célja kibontva a legtöbb tehetséget, eljuttatni diákjainkat a választott a képző- és iparművészeti pályákhoz.

 0004 emelt szintű oktatás informatika

 A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszámon felül heti 4 órában tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elegendő tudást szerezhetnek a közép- és emelt szintű érettségi letételéhez. Géptermeink megfelelő környezetet biztosítanak irodai alkalmazásoknak, programfejlesztésnek, vagy multimédia-készítési feladatoknak. A tananyag felöleli a mindennapok alkalmazási területeinek ismeretkörét, jól előkészíti az ilyen irányba továbbtanulni szándékozókat, de praktikus tudást és gyakorlatot is biztosít akár az érettségi utáni munkavállalásra is. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.

 0005 emelt szintű oktatás dráma

 A heti háromórás gyakorlati és egy órás elméleti képzés során a tanulók megismerkednek a színházi előadások szerkezetével, a színpadi tér kihasználási lehetőségeivel, a különböző kultúrtörténeti korok színház- és drámatörténetével. 

 A gyakorlati képzések beszédgyakorlatai, mozgásgyakorlatai, improvizációi készítik elő az évente bemutatott produkciót, mellyel a diákok részt vesznek a Veszprémi Petőfi Színház Ádámok és Évák Ünnepén. a keszthelyi Helikon Ünnepségeken. 

 A tagozatnak köszönhetően több diákunk rendszeres szereplője a Pannon Várszínház és a Veszprémi Petőfi Színház előadásainak.

 Iskolánk

 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkánk sikerét elősegíti, hogy osztályaink alacsony tanulólétszámmal működnek, 15-20 gyermek tanul egy-egy osztályban. Ezáltal lehetőségünk nyílik az egyéni odafigyelésre, a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket és a számítástechnikát. A gimnáziumi képzés célja elsősorban a felkészítés felsőfokú tanulmányokra.

 A 2019/2020-as tanévben 4 évfolyamos nappali rendszerű ifjúsági gimnáziumi képzést is indítunk. A képzésbe azon tanulók számára ajánljuk, akik betöltötték a 16. életévüket és legalább nyolc évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkeznek. A képzésben az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges kötelező érettségi vizsga tantárgyakat magas óraszámban tanítjuk. A képzésben egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 

Kollégium

 

A vidékről bejáró tanulóink számára saját kollégiumunkban elhelyezést tudunk biztosítani. A 2015/16-os tanévtől diákjainkat egy felújított, modern bútorzatú, jól felszerelt diákotthon várja. A szobákban önálló fürdőszoba áll a diákok rendelkezésére. A tanulók számára internet-hozzáférést biztosítunk, a tanulásban segítséget kapnak a kollégiumi nevelőtanároktól.

 

Iskolarendszerű képzés:

 

Ssz.

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés

Képzési költség
(ezer Ft)

megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama

feltételei

határideje

Óra

hónap/év

Gimnázium

0001.

Hat évfolyamos

gimnázium

érettségi

-

6 év

6 általános

2019. 02. 18.

-

0002.

Négy évfolyamos angol nyelvi emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0003.

Négy évfolyamos rajz és vizuális kultúra emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0004.

Négy évfolyamos informatika emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

 

0005.

Négy évfolyamos dráma emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0006.

Ifjúsági gimnázium

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

 

 Felvételi eljárás:

 A hetedik és a kilencedik évfolyamra a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Kiemelkedő szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tárgyakból kapott érdemjegy. A művészeti szakokon a szakágnak megfelelő alkalmassági felvételi eljárást tartunk.

 A tanulmányi versenyeken elért eredményeket maximálisan értékeljük.

 Eredményeink:

 A gimnáziumi képzés széleskörű továbbtanulásra ad módot, célja elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés.

 A gimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulóink jelentős része felvételt nyert különböző felsőoktatási intézményekbe. A diákok az emelt szintű óraszámokban tanult ismereteiket jól hasznosítják a továbbtanulás és a munkavállalás során.

 A program tartalmazza az alapfokú művészeti oktatást is dráma, képző, tánc és zeneművészeti szakokon. 

Felvételi 2019/2020. tanév

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 

- 2018. november 19.                         16 óra

 

- 2019. január 07.                               16 óra

 

Induló képzéseink:

 

I.                  Gimnázium:

 

I. 1. Hat évfolyamos képzés

 

A hatosztályos gimnázium célja, hogy a tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alacsony osztálylétszámmal, differenciált oktatással valósuljon meg. A tanítás igazodik a diákok haladási tempójához, fejlődési üteméhez, érdeklődési köréhez, speciális igényeihez. Feladata ez által a diákok tehetségének megfelelő felkészítés a hazai és nemzetközi felsőoktatásban való sikeres továbbtanulásra.

A képzésre olyan hatodik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga az érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv - legalább jó, vagy egy –egy terülten kiváló.

 

I. 2. Négy évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévre a négyosztályos gimnáziumi képzés keretein belül angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, informatika valamint dráma emelt szintű képzésre várjuk a jelentkezőket. A gimnáziumi képzés az ÉKP tantervére épül. Az iskolába olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga jó.

0002 emelt szintű oktatás angol nyelv

Az emelt szintű képzést folytató osztályokban 9-10. évfolyamon heti 6 órában 11-12. évfolyamon heti 8 órában tanítjuk az angol nyelvet. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra fordítani. Céljaik között szerepel az emelt szintű érettségi vizsga és a középfokú nyelvvizsga megszerzése. Megismerik a tanulók az adott nyelvterület történetét, kultúráját. A tanulóknak lehetőségük van helyi, megyei és országos versenyeken való részvételre is, melyre a szaktanárok segítenek felkészülni. Az iskolában lehetőség nyílik külföldi tanulmányi kirándulásokon való részvételre is, ahol anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az angol nyelvet.

0003 emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra

A középiskolás korosztály számára emelt óraszámú, rajzolásra-festésre és művészettörténeti ismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget az iskola. Tagozatunkon tanulóink kis létszámú csoportokban, hetente három óra gyakorlati és egy óra elméleti foglalkozáson sajátíthatják el a képzőművészettel kapcsolatos ismeretanyagot. A csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink, intenzív formában tovább fejlesszék képességeiket. Óráinkon megismerhetik a vizuális kultúra különböző formáit, a látvány utáni tanulmányrajzoktól kezdve, a kreatív feladatokig, a grafikai technikákon, festésen keresztül.

 A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeum- és kiállítás-látogatásokkal egészítjük ki, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, elkötelezettségét.

 Feladatunknak tekintjük, hogy az iskolai oktatásban az alkotómunka motivációjára építve, nyitott, problémaérzékeny, önállóan gondolkodó fiatalokat neveljünk. Képzésünk célja kibontva a legtöbb tehetséget, eljuttatni diákjainkat a választott a képző- és iparművészeti pályákhoz.

 0004 emelt szintű oktatás informatika

 A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszámon felül heti 4 órában tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elegendő tudást szerezhetnek a közép- és emelt szintű érettségi letételéhez. Géptermeink megfelelő környezetet biztosítanak irodai alkalmazásoknak, programfejlesztésnek, vagy multimédia-készítési feladatoknak. A tananyag felöleli a mindennapok alkalmazási területeinek ismeretkörét, jól előkészíti az ilyen irányba továbbtanulni szándékozókat, de praktikus tudást és gyakorlatot is biztosít akár az érettségi utáni munkavállalásra is. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.

 0005 emelt szintű oktatás dráma

 A heti háromórás gyakorlati és egy órás elméleti képzés során a tanulók megismerkednek a színházi előadások szerkezetével, a színpadi tér kihasználási lehetőségeivel, a különböző kultúrtörténeti korok színház- és drámatörténetével. 

 A gyakorlati képzések beszédgyakorlatai, mozgásgyakorlatai, improvizációi készítik elő az évente bemutatott produkciót, mellyel a diákok részt vesznek a Veszprémi Petőfi Színház Ádámok és Évák Ünnepén. a keszthelyi Helikon Ünnepségeken. 

 A tagozatnak köszönhetően több diákunk rendszeres szereplője a Pannon Várszínház és a Veszprémi Petőfi Színház előadásainak.

 Iskolánk

 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkánk sikerét elősegíti, hogy osztályaink alacsony tanulólétszámmal működnek, 15-20 gyermek tanul egy-egy osztályban. Ezáltal lehetőségünk nyílik az egyéni odafigyelésre, a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket és a számítástechnikát. A gimnáziumi képzés célja elsősorban a felkészítés felsőfokú tanulmányokra.

 A 2019/2020-as tanévben 4 évfolyamos nappali rendszerű ifjúsági gimnáziumi képzést is indítunk. A képzésbe azon tanulók számára ajánljuk, akik betöltötték a 16. életévüket és legalább nyolc évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkeznek. A képzésben az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges kötelező érettségi vizsga tantárgyakat magas óraszámban tanítjuk. A képzésben egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 

Kollégium

 

A vidékről bejáró tanulóink számára saját kollégiumunkban elhelyezést tudunk biztosítani. A 2015/16-os tanévtől diákjainkat egy felújított, modern bútorzatú, jól felszerelt diákotthon várja. A szobákban önálló fürdőszoba áll a diákok rendelkezésére. A tanulók számára internet-hozzáférést biztosítunk, a tanulásban segítséget kapnak a kollégiumi nevelőtanároktól.

 

Iskolarendszerű képzés:

 

Ssz.

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés

Képzési költség
(ezer Ft)

megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama

feltételei

határideje

Óra

hónap/év

Gimnázium

0001.

Hat évfolyamos

gimnázium

érettségi

-

6 év

6 általános

2019. 02. 18.

-

0002.

Négy évfolyamos angol nyelvi emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0003.

Négy évfolyamos rajz és vizuális kultúra emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0004.

Négy évfolyamos informatika emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

 

0005.

Négy évfolyamos dráma emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0006.

Ifjúsági gimnázium

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

 

Felvételi eljárás:

A hetedik és a kilencedik évfolyamra a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Kiemelkedő szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tárgyakból kapott érdemjegy. A művészeti szakokon a szakágnak megfelelő alkalmassági felvételi eljárást tartunk.

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket maximálisan értékeljük.

Eredményeink:

A gimnáziumi képzés széleskörű továbbtanulásra ad módot, célja elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés.

A gimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulóink jelentős része felvételt nyert különböző felsőoktatási intézményekbe. A diákok az emelt szintű óraszámokban tanult ismereteiket jól hasznosítják a továbbtanulás és a munkavállalás során.

A program tartalmazza az alapfokú művészeti oktatást is dráma, képző, tánc és zeneművészeti szakokon. 

Hirdetés

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
452633

Látogatók

Oldalainkat 224 vendég és 1 tag böngészi