FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Kezdőlap

évkezdés

Ökoiskola

Ökoiskola hírek

A Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium vezetése és tanárai nagy hangsúlyt fektetnek a diákok környezettudatos szemléletének kialakítására. Ez megoldható tanórai keretek között, tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint személyes példamutatással.

Iskolánkban megoldott a szelektív hulladékgyűjtés. Egyre többen tartjuk fontosnak, hogy a fénymásolások során, a nyomtatásnál mérsékeljük a papírfelhasználást, s mindehhez újrapapírt használunk. Mindezt diákjaink is láthatják, tapasztalhatják.

A környezettudatos szemlélet kialakításánál kapcsolatainkat is felhasználjuk. A Pannon Egyetem Mérnöki Karának környezettudományi illetve a környezetmérnöki szakjainak lehetőségeiről évente kapnak az érdeklődő tanulóink tájékoztatást. Tanulóink rendszeresen kapnak információkat a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park rendezvényeiről és megmozdulásairól, a valamint a zirci Természettudományi Múzeum és a Pannon Egyetem Mérnöki Kar által szervezett nyári táborozási lehetőségeiről.

 A biológia és a kémia szakos tanárok az adott témához rendszeresen hozzárendelik a környezet- és természetvédelmi vonatkozásokat. Az órák jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kell, hogy kapjanak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Jelentős szerepe van a diákok önálló ismeretszerzésének. Fontos, hogy a biológia órákon a tanulók biztos elméleti alapokat szerezzenek, mert csak így tudnak okosan, átgondoltan tenni a környezet megóvásáért.

·         A biológia kétszintű érettségi egyik fő koncepciója, hogy diákjainktól számon kérje a környezettudatos szemléletet, az ezt megalapozó elméleti tudást. A közép és emelt szintű érettségire történő felkészítés során nagy hangsúlyt fektetünk erre.

·         A tantestület más szakos tagjai osztályfőnöki órákon - az Egészségnevelési Programunkban megfogalmazottak szerint - törekednek a környezettudatos szemlélet kialakítására.

 

·         Sokat tehetnek az idegen nyelv szakos tanárok, ha fordítási gyakorlatként környezeti katasztrófákról, környezetvédelmi megmozdulásokról, a Földünk, környezetünk szépségeinek bemutatásáról szóló cikkeket adnak tanulóink kezébe, környezetvédelmi témájú filmeket néznek.

A környezeti nevelés kiemelt színtere a biológia szakkör, melyre nagyon nagy az érdeklődés. A szakköri foglalkozásokon laboratóriumi vizsgálatokat végezhetnek a tanulók, megismerik az egyszerű víz-és talajvizsgálati módszereket. Ezeknek az eredményeit elemezzük, következtetéseket vonunk le. Fontosnak tartjuk a természeti értékek bemutatását, veszélyeztetettségük forrásainak megismerését. Környezeti nevelés program.

 Tanulóink közül néhányan olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik tudásukat .

 A szakkörösök rendszeresen részt vesznek egy-egy tavaszi kiránduláson a Bakony ill. Balatonfelvidék valamely tanösvényén, ahol megismerik a védett természeti értékeket.

Minden év áprilisában FÖLD itt, Víz ott, Környezetvédelem mindenhol címmel egy versenyt hirdettünk. A jelentkezett diákok projektmunkát végeztek a témához kapcsolódóan.

A Jeles napokhoz kapcsolódóan faliújságokat készítenek a tanulók (ehhez szükség lenne az osztályfőnöki munkaközösség komolyabb, hatékonyabb összefogására).

Iskolánkban szervezünk különböző gyűjtési akciókat (szárazelem ill. alumíniumdobozok).

Fontos, hogy tanulóink megismerjék azokat a továbbtanulási lehetőségeket, amelyek célja környezetvédelmi szakemberek képzése. Ezért tervezünk a szorosabb kapcsolatot a Pannon Egyetem Mérnöki Karával. Szervezünk intézetlátogatásokat, melyek során a diákok bepillantást nyerhetnek az egyetemen folyó munkába, s várunk az egyetemről oktatókat, kutatókat.

Alapelvek, jövőkép A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelni:

 • ·         a fenntartható fejlődés
 • ·         a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései
 • ·         alapvető emberi szükségletek
 • ·         emberi jogok
 • ·         demokrácia
 • ·         elővigyázatosság
 • ·         biológiai és társadalmi sokféleség
 • ·         ökológiai lábnyom

Hosszú távú jövőképünk, hogy diákjaink környezettudatos állampolgárokká váljanak. Ennek érdekében ki kell alakítani:

 • ·         a környezettudatos magatartást és életvitelt
 • ·         a személyes felelősségen alapuló, környezetkímélő, takarékos magatartást, életvitelt
 • ·         a környezet értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét n a természeti és épített környezet szeretetét, védelmét
 • az egészséges életmód igényét és elsajátítani az ehhez vezető technikákat 

Környezeti nevelés programunk itt található

Balett

Felvételi 2019/2020. tanév

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 

- 2018. november 19.                         16 óra

 

- 2019. január 07.                               16 óra

 

Induló képzéseink:

 

I.                  Gimnázium:

 

I. 1. Hat évfolyamos képzés

 

A hatosztályos gimnázium célja, hogy a tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alacsony osztálylétszámmal, differenciált oktatással valósuljon meg. A tanítás igazodik a diákok haladási tempójához, fejlődési üteméhez, érdeklődési köréhez, speciális igényeihez. Feladata ez által a diákok tehetségének megfelelő felkészítés a hazai és nemzetközi felsőoktatásban való sikeres továbbtanulásra.

A képzésre olyan hatodik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga az érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv - legalább jó, vagy egy –egy terülten kiváló.

 

I. 2. Négy évfolyamos képzés

A 2019/2020-as tanévre a négyosztályos gimnáziumi képzés keretein belül angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, informatika valamint dráma emelt szintű képzésre várjuk a jelentkezőket. A gimnáziumi képzés az ÉKP tantervére épül. Az iskolába olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga jó.

0002 emelt szintű oktatás angol nyelv

Az emelt szintű képzést folytató osztályokban 9-10. évfolyamon heti 6 órában 11-12. évfolyamon heti 8 órában tanítjuk az angol nyelvet. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozott érdeklődést mutatnak a nyelvek iránt, kellő energiát képesek a nyelvtanulásra fordítani. Céljaik között szerepel az emelt szintű érettségi vizsga és a középfokú nyelvvizsga megszerzése. Megismerik a tanulók az adott nyelvterület történetét, kultúráját. A tanulóknak lehetőségük van helyi, megyei és országos versenyeken való részvételre is, melyre a szaktanárok segítenek felkészülni. Az iskolában lehetőség nyílik külföldi tanulmányi kirándulásokon való részvételre is, ahol anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az angol nyelvet.

0003 emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra

A középiskolás korosztály számára emelt óraszámú, rajzolásra-festésre és művészettörténeti ismeretek elsajátítására nyújt lehetőséget az iskola. Tagozatunkon tanulóink kis létszámú csoportokban, hetente három óra gyakorlati és egy óra elméleti foglalkozáson sajátíthatják el a képzőművészettel kapcsolatos ismeretanyagot. A csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink, intenzív formában tovább fejlesszék képességeiket. Óráinkon megismerhetik a vizuális kultúra különböző formáit, a látvány utáni tanulmányrajzoktól kezdve, a kreatív feladatokig, a grafikai technikákon, festésen keresztül.

 A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeum- és kiállítás-látogatásokkal egészítjük ki, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, elkötelezettségét.

 Feladatunknak tekintjük, hogy az iskolai oktatásban az alkotómunka motivációjára építve, nyitott, problémaérzékeny, önállóan gondolkodó fiatalokat neveljünk. Képzésünk célja kibontva a legtöbb tehetséget, eljuttatni diákjainkat a választott a képző- és iparművészeti pályákhoz.

 0004 emelt szintű oktatás informatika

 A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszámon felül heti 4 órában tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elegendő tudást szerezhetnek a közép- és emelt szintű érettségi letételéhez. Géptermeink megfelelő környezetet biztosítanak irodai alkalmazásoknak, programfejlesztésnek, vagy multimédia-készítési feladatoknak. A tananyag felöleli a mindennapok alkalmazási területeinek ismeretkörét, jól előkészíti az ilyen irányba továbbtanulni szándékozókat, de praktikus tudást és gyakorlatot is biztosít akár az érettségi utáni munkavállalásra is. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.

 0005 emelt szintű oktatás dráma

 A heti háromórás gyakorlati és egy órás elméleti képzés során a tanulók megismerkednek a színházi előadások szerkezetével, a színpadi tér kihasználási lehetőségeivel, a különböző kultúrtörténeti korok színház- és drámatörténetével. 

 A gyakorlati képzések beszédgyakorlatai, mozgásgyakorlatai, improvizációi készítik elő az évente bemutatott produkciót, mellyel a diákok részt vesznek a Veszprémi Petőfi Színház Ádámok és Évák Ünnepén. a keszthelyi Helikon Ünnepségeken. 

 A tagozatnak köszönhetően több diákunk rendszeres szereplője a Pannon Várszínház és a Veszprémi Petőfi Színház előadásainak.

 Iskolánk

 Az iskolában folyó oktató-nevelő munkánk sikerét elősegíti, hogy osztályaink alacsony tanulólétszámmal működnek, 15-20 gyermek tanul egy-egy osztályban. Ezáltal lehetőségünk nyílik az egyéni odafigyelésre, a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket és a számítástechnikát. A gimnáziumi képzés célja elsősorban a felkészítés felsőfokú tanulmányokra.

 A 2019/2020-as tanévben 4 évfolyamos nappali rendszerű ifjúsági gimnáziumi képzést is indítunk. A képzésbe azon tanulók számára ajánljuk, akik betöltötték a 16. életévüket és legalább nyolc évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkeznek. A képzésben az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges kötelező érettségi vizsga tantárgyakat magas óraszámban tanítjuk. A képzésben egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 

Kollégium

 

A vidékről bejáró tanulóink számára saját kollégiumunkban elhelyezést tudunk biztosítani. A 2015/16-os tanévtől diákjainkat egy felújított, modern bútorzatú, jól felszerelt diákotthon várja. A szobákban önálló fürdőszoba áll a diákok rendelkezésére. A tanulók számára internet-hozzáférést biztosítunk, a tanulásban segítséget kapnak a kollégiumi nevelőtanároktól.

 

Iskolarendszerű képzés:

 

Ssz.

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés

Képzési költség
(ezer Ft)

megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama

feltételei

határideje

Óra

hónap/év

Gimnázium

0001.

Hat évfolyamos

gimnázium

érettségi

-

6 év

6 általános

2019. 02. 18.

-

0002.

Négy évfolyamos angol nyelvi emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0003.

Négy évfolyamos rajz és vizuális kultúra emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0004.

Négy évfolyamos informatika emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

 

0005.

Négy évfolyamos dráma emelt szintű

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

0006.

Ifjúsági gimnázium

érettségi

-

4 év

8 általános

2019. 02. 18.

-

 

Felvételi eljárás:

A hetedik és a kilencedik évfolyamra a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Kiemelkedő szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tárgyakból kapott érdemjegy. A művészeti szakokon a szakágnak megfelelő alkalmassági felvételi eljárást tartunk.

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket maximálisan értékeljük.

Eredményeink:

A gimnáziumi képzés széleskörű továbbtanulásra ad módot, célja elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés.

A gimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulóink jelentős része felvételt nyert különböző felsőoktatási intézményekbe. A diákok az emelt szintű óraszámokban tanult ismereteiket jól hasznosítják a továbbtanulás és a munkavállalás során.

A program tartalmazza az alapfokú művészeti oktatást is dráma, képző, tánc és zeneművészeti szakokon. 

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
495346

Látogatók

Oldalainkat 82 vendég és 0 tag böngészi